Skip to main content

School of Educational Studies  |  Main Campus

Praktikum

Matlamat Rancangan Latihan Mengajar/Praktikum

Melalui Rancangan Latihan Mengajar/Praktikum, pelajar ditempatkan di sekolah/institusi pendidikan bagi memberi peluang untuk mengetahui dan memahami situasi sebenar bilik darjah dan sekolah; mencuba dan mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori serta mengubah suai pendekatan-pendekatan yang dipelajari dalam amalan pengajaran-pembelajaran.

Tujuan Rancangan Latihan Mengajar/Praktikum

Memberikan latihan amali atau praktikum kepada bakal guru berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab seseorang guru seperti merancang dan menyediakan rancangan pengajaran, mengajar mata pelajaran yang telah ditetapkan, menganggotai jawatan kuasa sekolah dan terlibat secara langsung dengan aktiviti kokurikulum sekolah serta mengukuhkan kemahiran numerasi melalui penyelidikan berkaitan pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Rancangan Latihan Mengajar/Praktikum

Setelah mengikuti rancangan latihan mengajar/praktikum, adalah diharapkan pelajar akan dapat:

  • Membangunkan Rancangan Pengajaran Tahunan, Rancangan Pengajaran Bulanan, Rancangan Pengajaran Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan pengetahuan pedagogi dan pengetahuan kandungan.
  • Mengadaptasi pengajaran mata pelajaran yang ditetapkan dengan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan pelajaran dan kumpulan sasaran berdasarkan kurikulum semasa.
  • Mempamerkan ciri kepimpinan melalui penglibatan dalam gerak kerja kokurikulum dan aktiviti sekolah berdasarkan keperluan sekolah.
  • Mempamerkan nilai-nilai etika dan profesionalisme keguruan.
Pelajar / Program Yang Terlibat

Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (PGT 490/10)
Sarjana Muda Pendidikan (TESOL) (PGT 490/10)
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) (PPK 490/10)

Cadangan Bilangan Pelajar Setiap Sekolah

4 – 5 orang menggabungkan pelajar daripada pelbagai program dalam Perkara 5.0 berdasarkan persetujuan pihak sekolah setelah mendapat kebenaran daripada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi Sekolah Pendidikan Khas hanya pelajar program Sarjan Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) akan ditempatkan di sekolah berkenaan.