STRUKTUR PROGRAM

Seseorang calon mesti mendaftar sebanyak 6 kursus (24 unit) dalam Komponen Kerja Kursus dan 3 kursus (16 unit) dalam Komponen Penyelidikan.

                  Capture

Capture1