NO.TITLE / AUTHORVIEW
1 Kebolehan Penyelesaian Masalah Algebra: Masalah dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
- Lim Hooi Lian
pdf
2 Pembangunan Modal Insan Melalui Program Akademik di IPTA Malaysia: Satu Analisis Pendekatan, Mekanisme dan Masalah Pelaksanaan
- Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Aziah Ismail, Abdul Rashid Mohamad, Nor Shafrin Ahmad, Fadillah Amzah
pdf 
3 HUBUNGAN ANTARA TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP, KESEDARAN DENGAN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PENGETUA DI NEGERI KEDAH DAN PULAU PINANG
- Azizi Muda, Masitah Mohd.Yusof, Nazifah Shaikh Ismail, Khaidir Alias, Noriati A.Rashid 
pdf
4 Example Construction Tasks and Mathematical Generality
- Shafia Abdul Rahman 
pdf 
5 HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL MURID DENGAN TAHAP TINGKAH LAKU BULI
- Jamalsafri Saibon, Ahmad Zamri Khairani
pdf
6 Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia
- Suah See Ling, Ong Saw Lan dan Shuki Osman
pdf 
7 PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MEMBINA PEMIKIRAN ARAS TINGGI
- Rosseni Din, Nur Ayu Johar, Nor Asmaliza Abd Rashid, Muhammad Faisal Kamarul Zaman
pdf 
8 MASTERY OF THE SCIENCE PROCESS SKILLS
- Tan Juat Ngoh
pdf 
9 Environmental Value Orientations of Malaysian Pre-Service Teachers
- Mageswary Karpudewan, Zurida Ismail
pdf 
10 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemajuan Koperasi Sekolah Di Daerah Kota Setar
- Termit Kaur Ranjit Singh, Siti Fasliyaton binti Ghazali
pdf 
 11 Preservice teachers' knowledge of the relationship between perimeter and area
- Wun Thiam Yew, Sharifah Norul Akmar Syed Zamri
pdf