NO.TITLE / AUTHORVIEW
1 Analisis Terhadap Kemunculan Elemen Taklid dalam Pembentukan Skema Taakulan Akhlak 
-  Aswati Hamzah
pdf
2 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pelaksanaan Kurikulum 
-  Ikhsan Othman and Rohizani Yaakub
pdf
3 Hubungan di antara Orientasi Pembelajaran Matematik (OPM) dengan Pencapaian Matematik 
-  Arsaythamby Veloo
pdf
4 Hubungan Kualiti Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah dengan Efikasi Guru 
-  Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman
pdf
5 Teacher Communication in Bruneian Secondary Science Classes: Wait-Time 
-  Harkirat S. Dhindsa
pdf
6 The Development of Moral Education in Malaysia 
-  Vishalache Balakrishnan
pdf
7 Stres dalam kalangan Guru Sekolah Menengah di Empat Buah Negeri di Malaysia 
-  Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli dan Mazeni Ismail
pdf
8 Psychological Profile Inventory for Adolescents in Malaysia 
-  See Ching Mey

pdf
9 Perbezaan Personaliti Kestabilan Emosi dalam kalangan Pelajar Pintar Cerdas Akademik (PCA) berdasarkan Jantina dan Jenis Sekolah 
-  Mohd Zuri Ghani, Nik Rusila Nik Yaacob, Aznan Che Ahmad, Rahimi Che Aman dan Zainuddin Mat Isa
pdf
10 Penilaian Guru Sekolah Rendah Terhadap Peranan Guru Besar Sekolah sebagai Pemimpin Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 
-  Lokman Mohd Tahir, Mohd Anuar Abd Rahman, M. Al-Muzammil Yassin dan Phoon Ai Ling
pdf
11 Peer Group Pressure as a Determinant of Adolescent Social Adjustment in Nigerian Schools 
-  Adesoji A. Oni
pdf