NO.TITLE / AUTHORVIEW
1 Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia: Kesamaan dan Perbezaan Tindakan 
-  Sufean Hussin, Hashim Yaacob dan Aziah Ismail
pdf
2 Kemahiran Belajar dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik: Kajian di Daerah Kerian, Perak 
-  Mohd Najib Abdul Aziz dan Nor Shafrin Ahmad
pdf
3 Kualiti Guru Permulaan Keluaran Sebuah Institut Perguruan: Satu Tinjauan dari Perspektif Pentadbir Sekolah 
-  Chee Kim Mang
pdf
4 Kesan Penggunaan Peta Konsep bersama Koswer Pengajaran Sains Tingkatan 1 (Kementerian Pendidikan Malaysia) dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesedaran Alam Sekitar 
-  Renuka Kaliaperumal dan Sharifah Norhaidah Syed Idros
pdf
5 Validity Issues in Accommodating Reading Tests 
-  Stephen G. Sireci
pdf
6 Perbezaan Personaliti Ekstrovert dan Introvert dalam kalangan Pelajar Pintar Cerdas Akademik (PCA) berdasarkan Gender 
-  Mohd Zuri Ghani, Rahimi Che Aman, Nik Rosila Nik Yaacob dan Aznan Che Ahmad
pdf
7 Kesan Faktor Jantina, Etnik dan Gaya Kognitif ke atas Pencapaian Pengajian Am 
-  Poh Bee Theen dan Melissa Ng Lee Yen Abdullah
pdf
8 Mathematics and Science in English: Teachers Experience inside the Classroom 
-  Ong Saw Lan and May Tan
pdf
9 Pembinaan dan Pengesahan Ujian Membaca Perkataan dan Ujian Mengeja untuk Tujuan Mengenal Pasti Disleksia: Satu Kajian Rintis 
-  Lee Lay Wah, Manisah Mohd Ali dan Noraini Salleh
pdf