Associate Professor Dr. Hashimah Mohd. Yunus

Phone : 604 653 2558
Fax : 604 657 2907
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qualifications : B.Sc.Ed.(Hons); M.Ed.(USM); Ph.D.(University of Warwick, UK)
Expertise : Curriculum Studies, Science Education (Biology and Primary Science), Green Technology in Science Education.
ResearchGate
LogoRG
Google Scholar
Google Scholar logo
Book
 • Nor Hashimah Hashim, Hashimah Mohd Yunus, Yahya Che Lah & Ahmad Ramli Saad (2005) Praktis Kurikulum Prasekolah-Strategi dan Pelaksanaan. Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,USM
Edited Book
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL AKTIVITI- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan, , Tenaga Untuk Sekolah Rendah- KAJIAN TEMPATAN , CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL AKTIVITI- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- PENDIDIKAN SENI, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL AKTIVITI- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- BAHASA MELAYU, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL AKTIVITI- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- PENDIDIKAN ISLAM, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL AKTIVITI- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- KEMAHIRAN HIDUP, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) ACTIVITY MODUL- Renewable Energy and Energy Efficiency  for Primary School- SCIENCE, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) ACTIVITY MODUL- Renewable Energy and Energy Efficiency  for Primary School- MATHEMATICS, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) ACTIVITY MODUL- Renewable Energy and Energy Efficiency  for Primary School- ENGLISH, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) TEACHERS GUIDE MODULE Renewable Energy and Energy Efficiency  for Primary School- MATHEMATICS, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) TEACHERS GUIDE MODULE Renewable Energy and Energy Efficiency  for Primary School- SCIENCE, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) TEACHERS GUIDE MODULE Renewable Energy and Energy Efficiency  for Primary School- ENGLISH, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL PANDUAN GURU- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- KAJIAN TEMPATAN, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL PANDUAN GURU- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- PENDIDIKAN SENI, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL PANDUAN GURU- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- BAHASA MELAYU, CETREE,USM 
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL PANDUAN GURU- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- PENDIDIKAN ISLAM, CETREE,USM
 • Kamarulazizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus, Faridah Ibrahim, Mohd Hafiz Mohd. Salleh (Eds) (2005) MODUL PANDUAN GURU- Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga Untuk Sekolah Rendah- KEMAHIRAN HIDUP, CETREE,USM
Chapter in Book
 • Hashimah Mohd Yunus (2005) Teori Kognitif. Dalam Rohizani Yaakub & Abd. Rahman Hj Abdul Aziz (Eds),   Pelajar dan Keperluan Pembelajaran (pp64-76). Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM
 • Hashimah Mohd Yunus dan Mohamad Zohir Ahmad (2009) Maklum Balas Guru Semasa Mengajar Dalam Noraini Idris dan Shuki Osman (Eds), Pengajaran dan Pembelajaran: Teori dan Praktis (pp 101-122) Mac Graw Hill (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur
International Journal
 • Hashimah Mohd. Yunus, Zurida Ismail, George Raper. Malaysian Primary Teachers' Classroom Practice of Teaching and Learning, Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, V27, N (1) June 2004 pp166-203
National Journal
 • Hashimah Mohd Yunus & Nor Hashimah Hashim (2007) The Development of Preliminary Indicator and Descriptor for Science Process Skills Through Language Skills: A Case Study. Diges Pendidik, Jilid 7, Bil 2/2007 Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, pp 7-15
 • Ahmad Ramli Saad, Hashimah Mohd Yunus, Abu Hassan Ahmad & Ooi Cheng Kok (2007) Tahap Kesedaran Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Penyakit Demam Denggi. Diges Pendidik, Jilid 7, Bil 2/2007 Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, pp 16-26
 • Mohd Hafiz Mohd Salleh & Hashimah Mohd Yunus (2005) Peranan Guru Dalam Meningkatkan Kreativiti Pelajar dalam Subjek Sains: Langkah dan Pendekatan, Journal of The Association for Science and Mathematics Education, Penang Vol 8, pp24-35
 • Hashimah Mohd. Yunus, Zurida Ismail & George Raper (2005) Teaching and Learning Science: What It Means to The Primary Science Teachers, Journal of The Association for Science and Mathematics Education, Penang Vol 8, pp72-87
 • Hashimah Mohd Yunus &  Ahmad Ramli Saad (2005) Kajian Tindakan: Strategi Penambahbaikan Pengajaran Diges Pendidik, Jilid 5, Bil1/2005 Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, pp 94-102
 • Zurida Haji Ismail & Hashimah Mohd Yunus (2004) The teaching of Science in English: What and How? Diges Pendidik, Jilid 4, Bil ½ Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia pp13-22
International Conference Proceedings
 • Hashimah Mohd Yunus, Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail, Hashim Othman & Ahmad Shafirul Musa (2009) Developing Teachers Standards Competency Towards Achieveing International Quality Education, Prosiding Seminar Internasional Membangun Pendidikan Berkualitas, UPI Press Bandung- Indonesia pp 98-109
National Conference Proceedings
 • Zurida Ismail & Hashimah Mohd. Yunus 2004- Sikap dan Keyakinan Guru-guru Prasekolah Dalam Pengajaran Sains Awal , Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, pp 158-164
 • Mohd Isa Ibrahim & Hashimah Mohd Yunus (2005) The Usage of Literature Component 'The Pearl' to Improve Students' English Language Writing Proficiency: An Action Research, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM pp 189-192
 • Denis Andrew D Lajium, Zurida Hj. Ismail & Hashimah Mohd. Yunus(2005) Perkaitan Antara Persekitaran Pembelajaran Dengan Sikap Pelajar Terhadap Kimia, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,USM pp243-255
 • Denis Andrew D Lajium, Zurida Hj. Ismail & Hashimah Mohd. Yunus(2005) Penguasaan Konsep Jirim Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,USM pp658-665
 • Mohd Hafiz Mohd Salleh, Munirah Ghazali, Hashimah Mohd Yunus,& Kamarulazizi Ibrahim (2005) Kesedaran Tenaga Diperbaharui (TD) Dan Kecekapan Tenaga (KT) Di Sekolah Rendah Merentasi Kurikulum Bagi Memantapkan Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,USM pp795-799
 • Hashimah Mohd. Yunus & Hun Chee (2006), Penilaian Penggunaan Dwibahasa  dalam Pengajaran Sains di Sekolah Rendah, School of Educational Studies,USM.pp413-422
 • Dennis Andrew D. Lajium, Zurida Ismail & Hashimah Mohd. Yunus(2006), Assessment of Chemistry Learning Environments and Students Attitude Towards Chemistry. School of Educational Studies,USM,pp51-62
 • Balakrishnan Muniandy, Selvakumar Manickam, Hashimah Mohd Yunus, & Fong Soon Fook (2006) Promoting Knowledge Sharing Among Science Teachers by Leveraging Communitis of Practice School of Educational Studies,USM pp214-218
 • Denis Andrew D Lajium, Zurisa Ismail & Hashimah Mohd Yunus (2006) Secondary Chemistry Learning Environments and Students' Attitudes towards Chemistry, School of Educational Studies,USM pp219-228
 • Abdul Rashid Mohamed, Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail &Hashimah Mohd Yunus (2006) Give our children a break: Make science assessment activities fun, close to the real world and less secretive School of Educational Studies,USM, pp421-430
 • Sharifah Norhaidah & Hashimah Mohd Yunus (2006) Malaysian Pre and In-service Teachers Preparedness in Teaching Sustainability School of Educational Studies,USM pp481-486
 • Nor Hashimah Hashim, Hashimah Mohd Yunus, Yahya Che Lah (2009) Inovasi dan Kreativiti Dalam Pengajran Guru Tabika Perpaduan (2009) Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar, University Malaysia Sabah (CD)
Research(es)
Title Science Inquiry and Language development for Year 1 science 
Lead researcher Hashimah Mohd Yunus 
Co-researcher Nor Hashimah Hashim 
Funded By USM 
Year 2006-2008 
Status ONGOING 

Title Impact Study of Renewable Energy and Energy Efficiency in Secondary Schools 
Lead researcher Hashimah Mohd Yunus 
Co-researcher Kamarul Azizi Ibrahim, Munirah Ghazali, Nor Hashimah Hashim  
Funded By MOSTI 
Year 2006-2008 
Status ONGOING 

Title Kajian Profil Kesilapan Matematik Murid-murid Tahap Satu Sekolah Rendah Aliran Kebangsaan , 
Lead researcher Abdul Rashid Mohamed, 
Co-researcher Hashim Othman,Abdul Jalil, Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail, Abdul Ghani Abdullah, Hashimah Mohd Yunus 
Funded By OTHERS (NATIONAL) 
Year 2006-2009 
Status ONGOING 

Title Penilaian Murid, Guru dan Ibubapa Terhadap Kerja Rumah di Sekolah Rendah Pulau Pinang  
Lead researcher Asso.Prof Subadrah Nair 
Co-researcher Hashimah Mohd Yunus, Nor Hashimah Mohd Yunus, Najeemah Mohd Yusof 
Funded By USM 
Year 2006-2008 
Status ONGOING 

Title Relationship Between Understanding of Science Concepts, Islamic beliefs and Epistemological Beliefs and Its Role in Influencing Sustained Engagement in Environmental Issues 
Lead researcher Asso.Prof Syarifah Norhaidah Syed Idrus 
Co-researcher Hashimah Mohd Yunus, Zurida Ismail 
Funded By USM 
Year 2005-2007 
Status COMPLETED 

Title Accomodation Strategies For Limited Language Proficient Students in Science Assessment 
Lead researcher Ong Saw Lan 
Co-researcher Abdul Rashid Mohamed, Sharifah Norhaidah Syed Idros, Lee Lay Wah, Kanageswari Suppiah Shanmugam, Hashimah Mohd Yunus  
Funded By USM 
Year 2007-2010 
Status ONGOING 

Title The Development of a Trans- National Network of Inquiry for Collaboration to Promote Education For Sustainable Development 
Lead researcher Asso.Prof Syarifah Norhaidah Syed Idrus 
Co-researcher Abdul Rashid Mohamed,Mohamed Kamarul Kabilan,Dr.Termit Kaur,Dr., Norlida Ahmad,Pn. Hashimah Mohd. Yunus,Dr, Rohizani Yaakub,Dr, Mohamed Zohir Ahmad,En.Mohd. Norawi Ali,En., Aswati Hamzah  
Funded By USM 
Year 2007-2010 
Status ONGOING